REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od  wtorku 3 sierpnia 2021 rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do naszej szkoły. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem  elektronicznego systemu. W czasie rekrutacji uzupełniającej obowiązują te same zasady, co w rekrutacji zasadniczej. Wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie do 5 sierpnia do godz. 15.00. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z sekretariatem szkoły codziennie od poniedziałku do piątku.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 66 proponuje naukę w oddziale wielozawodowym. (klasa 1az i 1bz)

Nauka trwa 3 lata.

Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w szkole, z przedmiotów zawodowych teoretycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 lub innej placówce organizującej turnusy w danym zawodzie, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.

Oceny z przedmiotów punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

  • język polski
  • matematyka
  • max(geografia, plastyka,)
  • max(informatyka, wychowanie fizyczne)


Więcej informacji pod numerem tel. 22 632 59 70 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

l.p.

czynność

rekrutacja podstawowa

rekrutacja uzupełniająca

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

 od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 

3.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

4.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
  • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

 

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021

7.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

8.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

10.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

WAŻNE: Uczeń, który nie ukończył 15 lat musi mieć opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczącą braku przeciwskazań do wykonywania pracy w ramach zajęć praktycznych (Nowelizacja Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm., art. 191).

pdf 155498 640

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia nr 66

pdf 155498 640

Wykaz podmiotów realizujących badania lekarskie kandydatów i uczniów

 

Accesibility button