Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

pdf 155498 640

Postępowanie CKZiU1.339.2017

Nazwa zamówienia: Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz ocieplenia dachu nad aulą w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie

znak postępowania: CKZiU1.339.2017

data zamieszczenia: 12 kwietnia 2017 r.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zamówieniu

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3) Druki dla wykonawców (w wersji edytowalnej)

4) dokumentacja projektowa (ze stronami tytułowymi i rysunkami) w tym:

  1. Projekt budowlany ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu nad aulą budynku CKZiU nr 1  - Zał. 1 do SIWZ
  2.  Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku CKZiU nr 1 – zał. 2 do SIWZ
  3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ST1 – Zał. nr 3 do SIWZ
  4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ST2 – Zał. nr 4 do SIWZ
  5. Przedmiary robót – ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu nad aulą budynku CKZiU nr 1, regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku CKZiU nr 1, Zał. nr 5 do SIWZ 
  6. Rysunek 1 - Rzut piwnicy
  7. Rysunek 2 - Schemat instalacji CO Rozdzielnia 1
  8. Rysunek 3 - Schemat instalacji CO Rozdzielnia 2
  9. Rysunek 4 - Schemat instalacji CO Rozdzielnia 3
  10. Rysunek 5 - Ocieplenie elewacji i auli