Aktualności

Drodzy Absolwenci
Rejestracja przed egzaminem maturalnym rozpoczyna się w dniu egzaminu o godzinie 8.30 przed egzaminem o godzinie 9.00 oraz o 13.30 przed egzaminem o godzinie 14.00.
Przed egzaminem prosimy zapoznać się z przydziałem do sali egzaminacyjnej/tablica wejście główne.
Do Państwa dyspozycji będzie przygotowana szatnia. Na salę egzaminacyjną wchodzimy bez wierzchniego ubrania oraz urządzeń elektronicznych (telefony, zegarki, inne).
Na egzamin przynosimy dowód tożsamości, czarne długopisy, linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty oraz małą butelkę wody.
 

pdf 155498 640

Ulotka - nauka zdalna

boisko

REGULAMIN WYNAJMOWANIA SZKOLNYCH BOISK SPORTOWYCH

 1. Szkolne boiska sportowe są wykorzystywane przede wszystkim do prowadzenia planowanych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę oraz organ prowadzący Szkołę, a także są udostępniane mieszkańcom M.St. Warszawy w ramach zapewnienia dostępu do infrastruktury sportowej finansowanej ze środków publicznych. 
 2. Szkolne boiska sportowe wynajmowane są na działalność sportowo-rekreacyjną,dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców m.st. Warszawy oraz innych najemców.
 3. Szkolne boisko sportowe można wynająć w dniu powszednim, po zajęciach lekcyjnych uczniów Szkoły, czyli od godz.16.00 do godz. 20.00, a także w weekendy od godz. 11.00 do godz. 20,00 
 4. Szkolne boiska sportowe nie są udostępniane w ramach umowy najmu najemcom w dniach w których przeprowadzane są egzaminy odbywające się w Szkole oraz egzamin maturalny -przez cały okres ich trwania.
 5. Szkolne boiska sportowe wynajmuje na cele komercyjne Dyrektor Szkoły najemcom biorąc pod uwagę przede wszystkim kryterium najwyżej zaoferowanej ceny najmu, która nie może być niższa niż stawka określona w Zarządzeniu Nr 562/2021 Prezydenta M. St. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oświatowych oraz kryterium wcześniejszej, niezakłóconej współpracy i niezalegania z opłatami w ramach czynszu najmu.
 6. Podmioty zainteresowane najmem szkolnego boiska sportowego zwracają się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem, który winien zawierać następujące informacje: 
 • rodzaj prowadzonych zajęć;
 • uczestnicy zajęć;
 • proponowany termin najmu (dzień oraz godzina);
 • oferowaną cenę najmu;
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę;
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu,
 • w przypadku wcześniejszej współpracy:informację o tym fakcie oraz oświadczenie o niezaleganiu przy poprzednim najmie z należnym opłatami na rzecz Szkoły.
 1. Wnioski, o których mowa w punkcie 6 rozpatruje Zespół dokonujący wyboru najkorzystniejszej oferty najmu.
 2. W przypadku gdy, jest więcej niż jeden najemca zainteresowany najmem boiska szkolnego, w tym samym czasie, kryterium decydującym o jego wyborze jest najwyższa zaoferowana cena najmu.
 3. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Dyrektorem Szkoły i osobiście ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z Regulaminem korzystania z szkolnego boiska sportowego. 
 4. Ilość uczestników w grupie winna być dostosowana do infrastruktury szkolnego boiska sportowego oraz do aktualnie obowiązującychwytycznych sanitarnych dla obiektów sportowych M.St. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce. 
 5. Najemca podpisuje z Dyrektorem Szkoły umowę najmu, określając terminy zajęć, stawkę czynszu oraz inne szczegółowe zasady korzystania ze szkolnego boiska sportowego. Wszelkie kwestie dotyczące sposobu użytkowania szkolnego boiska sportowego są zawarte w Regulaminie korzystania z szkolnego, boiska sportowego, którego zasady najemca zobowiązany jest znać i respektować w trakcie trwania umowy najmu. Powyższe ustalenia są egzekwowane podczas zajęć przez dozorcę szkolnego, pełniącego dyżur w tym czasie.
 6. Szkolne boiska sportowe zostały wyposażone w sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty, dopuszczające do użytkowania.
 7. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami stanu wynajmowanego obiektu pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikowi Szkoły.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas zajęć.
 9. Najemca z którym podpisano umowę najmu odpowiada za zniszczenia powstałe podczas zajęć oraz ponosi koszty ewentualnych napraw.
 10. Ze względu na organizację obiektu szkolnego oraz dozoru, dozorcy Szkoły nie wolno wpuścić na zajęcia osób nie zgłoszonych w umowie oraz przychodzących w czasie innym niż określa umowa.
 11. Na szkolnych boiskach sportowych oraz na terenie Szkoły nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie narkotyków nie będą wpuszczane do tychże obiektów.
 12. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem oraz umową decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły, bądź w jego zastępstwie Wicedyrektor Szkoły. 
 13. Najemca boiska potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem najmu przy podpisaniu umowy najmu. 

DNI OTWARTE CKZiU1 DLA KANDYDATÓW 2022/2023

Zapraszamy kandydatów na spotkanie informacyjne on-line:
 • 30.03.2022
 • 25.05.2022
Linki do spotkania pojawią się w późniejszym terminie.
Accesibility button

xmigamP20rece.png.pagespeed.ic.ANop60eMBA

xmigamP20rece.png.pagespeed.ic.ANop60eMBA