Punktowany jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

TECHNIKUM BUDOWLANE NR 5

zawód przedmioty punktowane
Technik budownictwa
 1. j.polski
 2. matematyka
 3. max. (geografia, plastyka)
 4. max . (informatyka, wychowanie fizyczne)
Technik architektury krajobrazu
 1. j.polski
 2. matematyka
 3. max. (geografia, plastyka)
 4. max . (informatyka, biologia)

Technik robót wykończeniowych

w budownictwie

 1. j.polski
 2. matematyka
 3. max. (geografia, plastyka)
 4. max . (informatyka, wychowanie fizyczne)
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 1. j.polski
 2. matematyka
 3. max. (geografia, plastyka)
 4. max . (informatyka, wychowanie fizyczne)

 Klasa wielozawodowa 

Branżowej Szkole I st. nr 66

 • j.polski
 • matematyka
 • max. (geografia, plastyka)
 • max . (informatyka, wychowanie fizyczne)
 •  

  *   w przypadku zwolnienia z w-f  - geografia
  ** w przypadku zwolnienia z w-f - druga najwyższa ocena z grupy (biologia, geografia, plastyka)
  Pozostałe informacje oraz harmonogram rekrutacji są umieszczone w Regulaminie rekrutacji.

  Kandydaci, którzy po przeprowadzonej rekrutacji potwierdzą wolę podjęcia nauki w szkole, otrzymają w sekretariacie skierowania na bezpłatne badania lekarza medycyny pracy. 

   

  TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

  l.p.

  czynność

  rekrutacja podstawowa

  rekrutacja uzupełniająca

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

   od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

  od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

  2.

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

   

  3.

  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  22 lipca 2021 r.

  16 sierpnia 2021 r.

  4.

  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

  2 sierpnia 2021 r.

  23 sierpnia 2021 r.

  5.

  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
  • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

  od 23 lipca 2021 r.

  do 30 lipca 2021 r.

   

  6.

  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

  od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

  od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021

  7.

  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  do 5 sierpnia 2021 r.

  26 sierpnia 2021 r.

  8.

  Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  9.

  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

  10.

  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

  Accesibility button