Szanowni Państwo Absolwenci, 

kilka wytycznych obowiązujących na tegorocznych egzaminach zewnętrznych. Proszę o zapoznanie się z nimi.

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu. Nie może się też na nim pojawić osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją. Wyjątkiem są osoby, które przechorowały COVID-19 (są ozdrowieńcami) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

3.Przed wpuszczaniem uczniów/słuchaczy do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

4.Absolwenci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,  gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

5.Na egzamin absolwent przychodzi 45 minut przed egzaminem.

Uczniowie TB 5 wchodzą wejściem bocznym (przy sali gimnastycznej).

Absolwenci CXXVIII LO oraz skierowani przez OKE Łomża, Łódź oraz Gdańsk wchodzą na teren szkoły wejściem głównym. Obowiązek zachowania 1,5 m odstępu.

Absolwenci dezynfekują ręce i kierują się we wskazane przez nauczycieli miejsce. Po zakończeniu egzaminu Absolwenci wychodzą poza teren szkoły.

6.Każdy zdający przynosi na egzamin:

 

NIE WNOSIMY NA TEREN SZKOŁY TELEFONÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

 

pdf 155498 640

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

 

 

 

 

pdf 155498 640

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2

 

 

pdf 155498 640

Informator OKE matura 2021

 

 

 

Accesibility button