DNI OTWARTE W TECHNIKUM BUDOWLANYM NR 5 I BRANŻOWEJ SZKOLE I STPONIA NR 66

29 MARCA 2023 GODZ. 18.00 (ON-LINE)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE5Y2JmYzktZDg4YS00MmU2LTkzZmQtMGJlNzNkZmM2ODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f7205b8-4441-4243-b345-903df1b74f5f%22%2c%22Oid%22%3a%229fa60415-81a4-4f88-bac0-18727bac2326%22%7d

24 MAJA 2023 GODZ. 18.00 (STACJONARNIE)

Zapraszamy!

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/24

Ósmoklasisto! Już niedługo rozpoczniemy rekrutację do naszej szkoły. Tymczasem zapraszamy na dni otwarte 29.03.2023r. i 24.05.2022r. oraz do bezpośredniego kontaktu z sekretariatem szkoły codziennie od poniedziałku do piątku.

 

Kształcimy w zawodach:

 

Technik BUDOWNICTWA 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych;

- organizowania i kontrolowania robót z zakresu zagospodarowania terenu budowy, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej

 

Technik ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budów, robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;

- montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych

- koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych

- sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

T

Technik ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- opracowywania projektów obiektów terenów zieleni

- urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień

- urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu

- prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą

 

Technik URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

- konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Punktowany jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

zawód

przedmioty punktowane

Technik budownictwa

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, wychowanie fizyczne)

Technik architektury krajobrazu

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, biologia)

Technik robót wykończeniowych

w budownictwie

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, wychowanie fizyczne)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, wychowanie fizyczne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE REKRUTACJI

  

Accesibility button